باکس کرم

تا حالا شده برای سفر یا تو کیفتون بخواین کرم، مرطوب کننده و ... همراهتون باشه اما جا نداشته باشین؟ یا که سنگین بشه وسایلتون؟

باکس های کرم همراه با قاشقک همراهشون راه حل شمان ❤️